Selecteer een pagina

Contact & info

Contactgegevens:

 

Bohemian Productions vzw

Destelwijk 39

9100 Sint-Niklaas

info@bohemianproductions.be

Ondernemingsnummer: 0822.307.602

Bestuursleden

Jeffrey De Block – Yannic Duchateau – Matthias Joris – Sil Poppe – Saskia Van Daele – Dominiek Willaert

 

Algemene voorwaarden Bohemian Productions

 

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Bohemian Productions vzw en anderzijds de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Bohemian Productions vzw en zijn officieel erkende (door)verkoop websites, hierna de klant genoemd.
 2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Bohemian Productions vzw. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website van Bohemian Productions vzw en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.
 3. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle platformen en communicatiekanalen onderdeel uitmakend van of beheerd door Bohemian Productions vzw, met maatschappelijke zetel te Destelwijk 39, 9100 Sint-Niklaas met ondernemingsnummer 0822.307.602. Voor al uw vragen over het online aankopen van tickets en producten kan u ons steeds bereiken op het e-mailadres: info@bohemianproductions.be
 4. Voor het online faciliteren van financiële transacties door Bohemian Productions vzw werd Mollie B.V. (https://mollie.com) met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam en ingeschreven bij de kamer van koophandel met ondernemingsnummer NL30204462, gemandateerd en verwijzen we bijgevolg ook naar hun verkoop- en gebruiksvoorwaarden.
 5. De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het evenement. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.
 6. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, vragen we om de bestelling door een ouder of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige zonder ouders of wettelijke voogd, zullen we deze bestelling weigeren.
 7. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het boekingsformulier. Zij worden ENKEL verstuurd na ontvangst van betaling en dit ten laatste 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Bohemian Productions vzw indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn van 7 dagen na verkoop. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
 8. Standaard worden de tickets per e-mail verzonden. De tickets die zijn verstuurd en die verloren, vernietigd of gestolen zijn, kunnen gratis worden vervangen. De klant dient contact op te nemen met Bohemian Productions vzw vóór de dag van het evenement. De duplicaten worden dan via e-mail bezorgd of afgedrukt en zullen in dat laatste geval op de dag van het evenement verkrijgbaar zijn aan de kassa op vertoon van de identiteitskaart. Indien de koper zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij contact op te nemen met Bohemian Productions. Tickets die niet werden gebruikt door de koper op de dag van het evenement worden als verkocht aanschouwd en kunnen niet meer worden terugbetaald, noch omgeruild. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of interesten.
 9. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd zonder transactiekosten via de volgende betaalmiddelen: via overschrijving of via bancontact. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding die 10% van het niet betaald bedrag bedraagt.
 10. De koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Bohemian Productions vzw behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.
 11. Persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Bohemian Productions vzw te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Bohemian Productions vzw en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet uitputtende lijst; mediagroep, organisator, promotor, ‘venue’,…) die contractueel verbonden zijn met Bohemian Productions vzw voor marketingdoeleinden. Elke koper die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, de gegevens te wijzigen en om het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@bohemianproductions.be ofwel per post naar de maatschappelijk zetel van Bohemian Productions vzw, Destelwijk 39, 9100 Sint-Niklaas, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek via voormelde kanalen, overeenkomstig artikel XII.13, §2 van het Wetboek van Economisch recht.
 12. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Bohemian Productions vzw en de koper, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Bohemian Productions vzw heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemeen verkoopsvoorwaarden en van de website www.bohemianproductions.be te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.
 13. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, afgedrukt op papier of getoond op een elektronische drager, is de enige toegangskaart voor het evenement. Alle onderdelen van het ticket moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode of QR-code komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode of QR-code verschillende keren worden getoond, zal enkel de eerste gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het concert. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude, wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
 14. Bohemian Productions vzw garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site Bohemian Productions vzw. Men mag bijgevolg geen enkel aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites aanvaarden. Het ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.
 15. Annulering van het evenement omwille van de organisator: indien een organisator de voorstelling annuleert, worden de tickets door de organisator terugbetaald ofwel omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement, naar keuze van de koper.
 16. Indien Bohemian Productions vzw een voorstelling annuleert of vroegtijdig stopzet omwille van overmacht*, worden tickets niet terugbetaald of omgeruild. (*: Onder overmacht wordt begrepen: elke omstandigheid buiten de wil van Bohemian Productions vzw, die een normale en veilige uitvoering van de voorstelling verhindert.)
 17. Bohemian Productions vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in door organisator van een evenement via haar diensten gedane, aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.
 18. De producten van Bohemian Productions vzw blijven steeds de uitsluitende eigendom van Bohemian Productions vzw, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke vorm van namaak, nabootsing, nadruk, publicatie, reproductie of iedere andere vorm van misbruik strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohemian Productions vzw. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude zal onherroepelijk leiden tot gerechtelijke vervolging.
 19. De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvesting-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch recht.
 20. In het geval één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou worden verklaard, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen wordt vervuld. Enkel het nietige deel van de bepaling wordt geschrapt hetgeen geen afbreuk doet aan geldigheid van de overige bepalingen indien deze kunnen blijven voortbestaan.
 21. De relatie tussen koper en Bohemian Productions vzw is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil kan er via een rechtbank gehandeld worden. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel.

CONTACTEER ONS

Bohemian Productions vzw

Destelwijk 39

9100 Sint-Niklaas

info@bohemianproductions.be

Share This